Navigation

Latest Posts

  Żłobek Katowice

  3

  Drodzy Rodzice!

  Miło nam poinformować, że od września 2019r. realizujemy 2 etap projektu pn. „Utworzenie żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach szansą rodziców wejścia lub powrotu na rynek pracy”, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

  Obecnie trwa rekrutacja na:

  • 4 miejsca dla osób przebywających na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim / wychowawczym / rodzicielskim
  • 5 miejsc dla osób aktualnie pracujących
  • 1 miejsce dla osób pozostających bez pracy

  Wszystkie warunki rekrutacji utrzymane powinny zostać na moment przystąpienia do projektu, czyli na dzień podpisania umowy o przystąpienie do projektu i objęcie dziecka opieką żłobka Wesołe Misie.

  Rekrutacja trwa od 01.08. do 19.08.2019


  CELE PROJEKTU:
  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Katowice poprzez stworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 2019r.

  Cele szczegółowe to:

  • zwiększenie liczby dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych w Katowicach – 20 dzieci do 2020r
  • powrót na rynek pracy 8 rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3 do 2020 r.
  • znalezienie pracy przez 2 rodziców pozostających bez pracy w czasie przystąpienia do projektu do 2020 r.
  • umożliwienie rodzicom pracującym kontynuowanie pracy zawodowej – 8 rodziców do 2020r
  • zapewnienie profesjonalnej kadry opiekuńczej poprzez zatrudnienie 3 nowych pracowników w 2018r.
  • zwiększenie dostępności oferty żłobka poprzez możliwość dofinansowania pobytu 20 dzieci w żłobku przez okres 12 m-cy wlatach 2018 – 2020
  • zapewnienie odpowiedniego wyposażenia (pomoce dydaktyczne, zabawki)
  • zapewnienie ciekawej oferty programowej, w tym zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych przez specjalistów.

  PLANOWANE EFEKTY/REZULTATY:

  1. powrót na rynek pracy 8 rodziców/ opiekunów prawnych po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
  2. znalezienie pracy lub aktywne jej poszukiwanie przez 2 rodziców/ opiekunów prawnych pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do programu


  WARTOŚĆ PROJEKTU:
  331 390, 63 PLN

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 291 623,75 PLN

  Fundusze UE  DO POBRANIA:

  • Oświadczenie o chęci powrotu lub wejścia na rynek pracy lub kontynuacji zatrudnienia Pobierz plik
  • Formularz zgłoszenia dziecka do żłobka „Wesołe Misie” w Katowicach Pobierz plik